Nr CD Versie Frysk titel Engelse titel  
01
1
--
 Oventure (instrumentaal) Oventure (instrumentaal)
02
 06-10-09
Himmel yn myn holle Heaven on their mind
03
 17-09-09 Kom op no What's the buzz 
04
17-09-09 
Het is net wier  Strange thing mystifying 
05
 06-10-09
Alles is no feeilig Everythings is allright
06
 29-10-09
Jezus moat dea This Jesus must die
07
17-09-09 
Hosanna Hosanna 
08
09-09-09 
Lied fan Simom Simon 
09
28-10-09
Aerm Jeruzalem Poor Jerusalem
10
 06-10-09
Pilatus syn dream Pilatus Dream  
11
09-02-10 
It tempelplein (9/2 aangepast) The Themple
12
1
09-09-09 
Hoe moat ik fan him halde Don't know how to love him 
13
22-10-09
Ferrieder foar altiid  Dammed for All time
         
14
2
09-12-09 
It leaste miel Last supper  
15
2
 18-09-09
Wat ik fregje wol Gethsamane 
16
2
 28-10-09
De Oanhâlding  The Arrest
17
2
28-10-09
Petrus ûntkenning  Peter's Denial
18
2
 06-10-09
Pilatus en Jezus  Pilatus and Christ
19
2
 27-09-09
Kening Herodus lied King herodes song
19.1
 2
 27-09-09
Graach opnij begjinne Could we start again 
20
 2
06-10-09 
Judas dea Judas death  
21
2
 06-10-09
It ferhoar Trail befor Pilate 
22
2
 22-10-09
Superstar  Superstar
23
2
--
Kruisiging The Crucifixion
Voor wachtwoord bel 06-22 971 233 (materiaal verwerkt en bijgewerkt op 28-01-10)

Mail ons | Conact | Het openluchtspektakel is onderdeel van de festiviteiten rond Tynje 100 | ©Hans